Service Description

D.B. Rai

Category: Driving Training

Title: Rai Motor Driving School


यहाँ दक्ष तथा अनुवाबी प्रशिक्षक द्वारा मोटर साइकल स्कुटर तथा जीप कार भ्यान सिकाइनु का साथै मेकानिकल ज्ञान तथा गाडी सम्बन्धि दक्ष चालक बनाइनछ नोट हेअव्य, मिनी, ट्याक्टर चलाउन जान्ने लाई लाइसेन्स को सहज प्रोसेस पनि गरिन्छ


Other Details

Email : dbrai@yahoo.com

Phone: 061-430977, 061-530170, 9846035877, 9806532877

Country: Nepal

Zone: Gandaki

District: Kaski

VDC/Municipality: Pokhara

Ward No: 10

Street/Tole Address Indramarga