Service Description

High Mount Computer

Category: Computer Institute

Title: High Mount Computer


Greenplus Nepal को सहयोगमा SLC दिइएका विधार्थीहरुका लागि र अन्यका लागि 2071/12/30 सम्म Basic, Diploma, Graphic, Hardware & Networking/ Accounting Package (Talley+Manual) मा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिएको छ ।
नोटः छनौटमा नपरेकाका लागि ५० प्रतिशत भन्दा माथि छुटको ब्यवस्था गराएको छ, (Interview आर्थिक अवस्थाको बारेमा)


Other Details

Email : highmount@yahoo.com

Phone: 061-527435, 9846566480

Country: Nepal

Zone: Gandaki

District: Kaski

VDC/Municipality: Pokhara

Ward No: 2

Street/Tole Address Archalbot