Service Description

Meghnath Devkota

Category: Driving Training

Title: Fewa Driving Institute


यहाँ दक्ष्य प्रशिक्ष्यकद्वारा जीप्, कार, भ्यान्, मोटरसाईकल, स्कूतोर गरेन्टरी का साथ सिकाइनुका साथै हेअव्य्, मिनि, पोवेर त्रैलेर्, त्रक्तोर गाडीहरुको लाईसेन्स बनौन को लागि सहयोग गरिन्छ ।


Other Details

Email : devkota@yahoo.com

Phone: 9846001666, 9804170113

Country: Nepal

Zone: Gandaki

District: Kaski

VDC/Municipality: Pokhara

Ward No: 17

Street/Tole Address Himali Tole